Cenník

Cenník služieb

1. Poplatky sa výkon správy mesačný poplatok za výkon správy

1.1. Byt 9,00€ s DPH
1.2. Nebytové priestory 7,00€ s DPH
1.3. Garáž, garážové státie 2,00 € s DPH

Výšku  poplatku  za  výkon  správy  môže  správca  zvýšiť  o  infláciu  zistenú  a vyhlásenú  štatistickým  úradom   SR   za   predchádzajúci   rok,   o   čom   je   povinný informovať   vlastníkov.   Akúkoľvek   inú   zmenu   výšky poplatku   je   možné  uskutočniť   iba   po   predchádzajúcom   súhlase   nadpolovičnej   väčšiny všetkých vlastníkov  v dome.

2. Poplatky sa uhrádzajú vopred pred prevedením úkonu do pokladne spoločnosti

2.1.Vypracovanie zmluvy o nájme spoločných zariadení a spoločných častí domu podľa požiadavok vlastníkov. 33,00€ s DPH
2.2.Vystavenie vyhlásenia správcu pri prevode bytu o tom, že prevádzajúci nemá nedoplatky 5,00€ s DPH
2.3.Vystavenie dokladu o veku stavby – domu 5,00€ s DPH
2.4.Schválenie a vyhotovenie splátkového kalendára 5,00€ s DPH

3. Poplatky sa uhrádzajú z konta užívateľa pri ročnom zučtovaní

3.1.Vyhotovenie a zasielanie upomienky( hradí konkrétny dlžník ) 5,00     € s DPH
3.2.Druhá upomienka, pokus o zmier a preddražobná upomienka 5,00   € s DPH
3.3.Komplexné vymáhanie pohľadávok zmluvne
3.4.Poštovné: za vyhotovenie upomienky, pokusu o zmier, výzvy, zasielanie podľa sadzobníka
3.5.korešpondencie vlastníkom na požadovanú doručovaciu adresu podľa sadzobníka
3.5.Poplatok za vyhotovenie a distribúciu ročného vyúčtovania nákladov na byt/rok 10,00     € s DPH

4. Poplatky sa uhrádzajú z fondu prevádzky údržby a opráv domu

4.1.Inžinierska činnosť (zabezpečenie PD, zazmluvnenie diela, ohlásenie stavby, 0,3% z ceny diela
4.2.vybavenie súv. povolení a ďalšie s tým súvisiace činnosti) (min. 60 €)
4.3.Za vypracovanie a predloženie podkladov k žiadosti o úver 150 €
4.3.1 Spracovanie žiadosti o úver zo ŠFRB 1% z sumy
4.4.Za zabezpečenie vypracovania a podanie žiadosti vrátane príloh o dotáciu, príp. o iný podporný finančný mechanizmus na obnovu BD 250 €
4.5.Zmluvy (vypracovanie, pripomienkovanie, …) min. 33 €