O nás

O spoločnosti
Spoločnosť TERMOBYT R, spol. s r.o. vznikla v roku 1998 za účelom správy bytov a nebytových priestorov transformáciu z obecného bytového podniku. Na základoch tejto inštitúcie jej skúseností s poskytovaním služieb týkajúcich sa výkonu správy bytových a administratívnych budov vznikla Správcovská kancelária TERMOBYT R, spol. s r.o.. Táto spoločnosť v období svojho vzniku priniesla, v tom čase, novú koncepciu poskytovania služieb – presadzovala profesionalizáciu, pripravovala projekty zamerané na zlepšovanie kvality bývania. V začiatkoch stála pri Vás počas odkupovania obecných bytov do Vášho vlastníctva, radila Vám v riešení vecí s kúpou nehnuteľností, odpredajom bytov. Spoločnosť mala v spoločnej správe do roku 2007 aj obecnú kotolňu spoločne s Obcou a distribuovala teplo a teplú vodu do bytových domov na sídlisku ako aj nebytových priestorov, Základnej školy, Materskej školy, Kultúrneho domu a budovy Policajného zboru. Spravovaním a modernizáciou kotolne táto dostala kabát jednej z najmodernejších kotolní na Slovensku. Konkurovať jej mohli len novo vybudované objekty. V rokoch 2002 – 2003 riešila zatepľovanie budov, vybavovanie dotácií zo Štátneho fondu rozvoja bývania na každú zatepľovanú bytovku. V roku 2008 dokončila stavbu a odovzdala do užívania novo postavený bytový dom s 13 bytmi.

Spoločnosť TERMOBYT R, spol. s r.o. popri správe bytov a nebytových priestorov v Rohožníku riešila aj správu a dodávateľské služby pre dom služieb AFK v Malackách do roku 2007.

Spoločnosť TERMOBYT R, spol. s r.o. popri správe bytov a nebytových priestorov začala spravovať TKR (káblovú televíziu) v obecných bytoch ako aj v obci, zdigitalizovanie signálu a výmenu starých káblových rozvodov. Ekonomické zabezpečenie káblového vysielania ako aj získanie licencií na prevádzku a distribúciu káblového vysielania.

Spoločnosť TERMOBYT R, spol. s r.o. sa flexibilne rozvíja a prináša presadzovanie novej profesionalizácie do svojej činnosti a v praxi aplikovanie zvýšeného dôrazu na právomoci vlastníkov, rozhodovať o aktivitách a financiách súvisiacich s ich obytným domom. Spoločnosť od svojich začiatkov prešla viacerými vývojovými etapami a vaše potreby a požiadavky ju neustále formujú a menia a zbližujú s vlastníkmi.

Správa domov je zaujímavá a široká oblasť, ktorá vyžaduje dobrú znalosť viacerých odborov. Súčasné trendy profesionalizácie a kvalita služieb v tejto oblasti sú determinujúcimi kritériami našej spoločnosti a našou predstavou je v tomto trende naďalej pokračovať a napredovať :

Dôverou a spoľahlivosťou pri objednávaní podporných služieb ( upratovanie, odvoz odpadu a iné) a médií (teplo, voda, plyn a elektrická energia, digitálna televízia);
Mať prehľad o službách finančného trhu, nakoľko pri veľkých investičných zámeroch potrebujete získať najvýhodnejšie riešenie financovania;
Spoľahlivosť pri procese rekonštrukcie a obnovy vašich bytových domov, cez prípravu, financovanie, realizáciu a úspešné ukončenie;
Dôslednosť pri spracovaní účtovnej agendy; ročného vyúčtovania, ktoré pre Vás pripravujeme aby spĺňali kritériá prehľadnosti a zrozumiteľnosti, aby ste sa v nich dozvedeli viac ako len zákonom stanovené údaje
Poznanie a aktualizácia prehľadu všetkých normatívnych právnych aktov týkajúcich sa súkromného a verejného práva a zabezpečenie ich dodržiavania vo vašich bytových domoch
Bezpečnosti, ochrany zdravia, požiarnej ochrany, stavebníctva, energetiky, tvorby cien, ekonomiky, daní zabezpečenie ich dodržiavania vo vašich bytových domoch
Spolupráca správcu na profesionálnej a odbornej úrovni pri ročnej aktualizácii harmonogramu vynútených opráv a údržby vášho bytového domu z hľadiska kvality a vyjednanej ceny (havarijné služby, servis výťahov, elektrikárske, remeselnícke a inštalatérske práce);
Korektný a empatický prístup ku všetkým vlastníkom, flexibilita i pohotovosť v jednaní s vlastníkmi, ako aj konštruktívnosť, ústretovosť a korektnosť pri každej činnosti
Spracovanie investičných zámerov, ktorými získate finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu ( podpora zo ŠFRB, dotácie na odstránenie systémových porúch), prípadne z iných podporných programov
Technicky a koncepčne vyvážený vstupný audit bytového domu, ktorý je základom komplexných odporúčaní správcu na posúdenie technického stavu, čo je potrebné a vhodné obnovovať, z cieľom vypracovania dlhodobého investičného plánu,
Toto všetko práve pre Vás už robíme v každodennom fungovaní pri správe bytových domov, hľadáme cesty ako Vám neustále ponúknuť čo najkvalitnejšie riešenie služieb, v čom sa chceme a snažíme neustále zlepšovať aj na základe Vašich podnetov a pripomienok.