Právne predpisy

[accordion]
[accordion-item title="Zákony- viac"]
1.Zákon č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení k 1.10.2014 - viac 
2.Všeobecné obchodné podmienky dodávky pitnej vody a odvádzania odpadových vôd - viac 
3.Zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi - viac 
4.Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpeč. a ochrane zdravia pri práci - viac 
5.Zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách - viac 
6.Zákon č. 50/1976 Zb. stavebný zákon - viac 
7.Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch - viac 
8.Zákon č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník - viac [/accordion-item]
[accordion-item title="Vyhlášky a nariadenia - viac"]
1.Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z. - viac 
2.Vyhláška MPSVaR č. 508/2009 Z.z. BOZP pri práci s VTZ - viac 
3.Vyhláška MV SR č. 605/2007 Z.z. o vykonávaní kontroly protipožiarnej bezpečnosti elektrického zariadenia - viac 
4.Vyhláška 630/2005 Z.z. Úradu pre reguláciu sieťových odvetví - viac 
5.Vyhláška 358/2009 Z. z. Úradu pre reguláciu sieťových odvetví - viac [/accordion-item]
[/accordion]