Hľadáte nového správcu?Kontaktujte nás
http://findicons.com/

Ekonomické služby

  vedenie evidencie neplatičov vedenie účtovníctva domu vrátane spracovania účtovania služieb spojených s prevádzkou domu sledovanie platieb, upomienky, pokusy o zmier pravidelné informovanie vlastníkov o hospodárení na dome

Read more
http://findicons.com/

Technické služby

  inštalácia a servis Televízneho kabelového rozvodu vypracovanie návrhu plánu potrebných opráv a údržby pre každý rok údržba a opravy spoločných častí zabezpečenie havarijnej služby

Read more
http://findicons.com/

Právne služby

  úpravy, aktualizácie alebo modifikácie existujúcich zmlúv súdne vymáhanie pohľadávok prostredníctvom advokátskej kancelárie zmluvné zabezpečenie dodávky energetických médií

Read more
http://findicons.com/

Obnova bytového domu

spracovanie finančnej analýzy obnovy bytového domu, návrh spôsobu financovania organizovanie a riadenie preberacieho konania resp. kolaudačného konania podanie žiadosti na poskytnutie dotácie na odstránenie systémových porúch a s tým súvisiace úkony

Read more