Služby

Služby

Výkon správy spoločnosťou TERMOBYT R spol. s r.o.zahrňuje nasledovné služby:
Oblasť výkonu správy:

 •  poskytovanie služieb spojených z výkonom správy bytových a nebytových priestorov
 • sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
 • vykonávanie inžinierskych stavieb/ vrátanie vybavenia inžinierskych celkov
 • sprostredkovanie revízií technických zariadení
 • vedenie účtovníctva
 • sprostredkovanie obchodu
 • dodávku tepla a teplej úžitkovej vody
 • dodávku vody z verejných vodovodov a odvádzanie odpadových vôd
 • osvetlenie spoločných častí a spoločných zariadení domu
 • odvoz a likvidáciu domového odpadu
 • prevádzkovanie a vysielanie v TKR ( Televízneho kabelového rozvodu) alebo iných sietí
 • zabezpečenie servisu TKR
 • prevádzku a údržbu výťahov a vyprosťovanie
 • zabezpečenie deratizácie, dezinfekcie, dezinsekcie
 • poistenie nehnuteľnosti proti živlom, vandalizmu a škode voči tretím osobám
 • pohotovostnú havarijnú službu( elektrika, voda, plyn, TKR)
 • odčítavanie a vyhodnocovanie meracej a regulačnej techniky
 • výmenu, resp. ciachovanie vodomerov a meracej techniky
 • ostatné služby, ktoré vlastníci bytov objednali u správy

Ekonomická oblasť:

 • zriadenie samostatného účtu v bankovom ústave pre každý dom pre účely služieb a pre účely fondu opráv ( na tomto účte sú sústreďované všetky platby vlastníkov vrátane pripisovaných zdanených úrokov a hradené plnenia vrátane bankových poplatkov)
 • pravidelné informovanie vlastníkov o hospodárení na dome
 • spôsoby a autorizácie čerpania prostriedkov z fondu opráv zabezpečujeme vždy s podpismi poverených zástupcov domu
 • evidencia a sledovanie nákladov za jednotlivé plnenia spojené s užívaním bytov, nebytových priestorov a garáží a to najmä ústredné kúrenie, teplá úžitková voda, vodné a stočné, odvoz a likvidácia odpadu, osvetlenie spoločných priestorov, prevádzka výťahov, upratovanie spoločných priestorov, zimná údržba chodníkov, starostlivosť o zeleň na spravovanom pozemku, deratizácia a dezinsekcia, iné podľa konkrétneho prípadu
 • vykonávanie všetkých úhrad súvisiacich s prevádzkou TKR ( SOZA, SAKT a i.)
 • vykonávanie všetkých úhrad súvisiacich s prevádzkou domu vrátane verejných poplatkov
 • evidencia úhrad príspevku do fondu prevádzky, údržby a opráv a zálohových platieb za služby spojené s užívaním bytu a poplatku za výkon správy, včítane ich vymáhania
 • sledovanie platieb, upomienky, pokusy o zmier
 • poskytovanie vyúčtovania skutočných nákladov za poskytnuté služby zákonom stanovenej lehote t.j. do 31.5. nasledujúceho roku
 • vyhotovenie mesačných zálohových predpisov jednotlivým vlastníko
 • vedenie účtovníctva domu vrátane spracovania účtovania služieb spojených s prevádzkou domu
 • stanovenie výšky zálohových platieb za služby spojené prevádzkou domu a užívaním bytu
 • vedenie evidencie neplatičov

Technická oblasť:

 • údržba a opravy spoločných častí, spoločných zariadení bytového domu podľa potreby alebo na základe požiadaviek vlastníkov a v súlade s osobitnými predpismi ( napr. o vyhradených technických zariadeniach, o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a predpismi o požiarnej ochrane )
 • vypracovanie návrhu plánu potrebných opráv a údržby pre každý rok
 • vykonávanie pravidelných obhliadok a kontroly technického stavu spravovaných objektov
 • výkon cenovej, technickej a vecnej kontroly vykonávania a fakturácie prác na dome
 • technická evidencia bytového domu a zaznamenávanie všetkých zmien
 • zabezpečenie atestov, revízii na vybraných zariadeniach domu, povinné odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení, výťahov a ďalších zariadení vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov
 • odpočty a overovanie meradiel spotreby tepelnej energie, teplej úžitkovej vody a studenej vody
 • návrh výšky príspevku do fondu opráv a údržby podľa technického stavu objektu a požiadaviek vlastníkov
 • zabezpečenie havarijnej služby (voda, plyn, kúrenie) s možnosťou okamžitého zásahu a vykonania nevyhnutných prác
  zorganizovanie výberových konaní pri investičných akciách, plánovaných opravách alebo pri bežných opravách a údržbe podľa požiadaviek zástupcov vlastníkov
 • bežné opravy a údržba v stanovenom finančnom limite sú zabezpečené zmluvnými firmami alebo firmami na odporučenie vlastníkov
 • vykonávanie pravidelných obhliadok spravovanej nehnuteľnosti
 • informovanosť vlastníkov o akýchkoľvek zmenách, týkajúcich sa zmluvných vzťahov, zmeny funkčného využitia nebytových priestorov, pripravovaných zámerov týkajúcich sa opráv, prestavby, resp. údržby objektu
 • inštalácia a servis Televízneho kabelového rozvodu

Právna a legislatívna oblasť:

 • zmluvné zabezpečenie plnení spojených s užívaním bytov, nebytových priestorov a garáží
 • súdne vymáhanie pohľadávok prostredníctvom advokátskej kancelárie
 • ďalšie právne úkony súvisiace s výkonom správy po dohode s vlastníkmi
 • vedenie razantných opatrení voči neplatičom v medziach platnej legislatívy, vymáhanie nedoplatkov cestou právnika
  kontrola a sledovanie dodržiavania platných zmlúv
 • úpravy, aktualizácie alebo modifikácie existujúcich zmlúv
 • zmluvné zabezpečenie dodávky energetických médií
 • výkon poradenstva v oblasti právnej, energetickej a v oblasti hospodárenia so spoločným majetkom
 • zastupovanie vlastníkov pred súdmi, orgánmi štátnej správy a správnymi orgánmi

Obnova bytového domu :

 • zabezpečenie inžinierskej činnosti súvisiacej s obnovou bytového domu ( najmä vybavenie stavebného povolenia, záberu verejného priestranstva, )
 • zabezpečenie procesu obnovy bytového domu počnúc investičným zámerom, zorganizovaním výberového konania na projektanta, zhotoviteľa obnovy, autorizovaného stavebného dozoru podľa požiadaviek vlastníkov
 • vypracovanie evidenčného listu obnovy bytového domu s podrobnou evidenciou jednotlivých úkonov vrátane sledovania plnenia termínov
 • spracovanie finančnej analýzy obnovy bytového domu, návrh spôsobu financovania
 • zabezpečenie financovania prostredníctvom podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, resp. vybavenie splátkového úveru v Prima banke alebo stavebnej sporiteľni,
 • podanie žiadosti na poskytnutie dotácie na odstránenie systémových porúch a s tým súvisiace úkony
 • celkové vyhodnotenie obnovy bytového domu z hľadiska rozsahu realizovaných prác, konečných finančných nákladov a úspory energií
 • organizovanie a riadenie preberacieho konania resp. kolaudačného konania

Naša spoločnosť poskytujeme aj samostatné služby pre spoločenstvá vlastníkov v uvedených oblastiach .