OZNÁMENIE o zásadách ochrany osobných údajov

OZNÁMENIE

o zásadách ochrany osobných údajov

Spoločnosť TERMOBYTR, spol. s r.o., Obchodná 452/19A, IČO: 357849938, zapísaná v
Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I,odd. Sro, vložka č. 17640/B (ďalej aj „
spoločnosť“), ako subjekt, ktorý spracúva osobné údaje určitých dotknutých osôb týmto prehlásením
poskytuje podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov, dôvodoch ich spracovania a právach
dotknutej osoby súvisiacich so spracovaním osobných údajov
Spoločnosť spracúva osobné údaje požadované ad hoc od dotknutých osôb za účelom

 • plnenia povinností v zmysle uzatvorených zmlúv o výkone
  správy
 • plnenia povinností vyplývajúcich z uzatvorených dodávateľsko-odberateľských vzťahov,
 • plnenia povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov, personalistiky a miezd, plnenia účtovných a
  daňových povinností,
 • evidencie poistných udalostí a ich oznamovania poisťovniam štatistické, registratúrne a archívne
  účely vo verejnom záujme
  S prihliadnutím na účinnosť nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 201 6/679 0 ochrane fyzických
  osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica
  95/46/ES (ďalej len „ nariadenie“), ako aj na účinnosť zákona č. 1 8/201 8 Z. z. o ochrane osobných údajov
  a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ zákon“), je potrebné, získať od dotknutej osoby
  súhlas zodpovedajúci novým požiadavkám v súlade s aktuálnou právnou úpravou
  Cieľom nasledovného textu je prakticky a prehľadne informovať dotknutú osobu o spracúvaní
  osobných údajov a ochrane súkromia Pokiaľ bude potrebné ktorúkoľvek časť nasledovného prehlásenia
  vysvetliť dotknutej osobe, poradiť alebo prediskutovať ďalšie spracovanie osobných údajov dotknutej
  osoby, je možné kedykoľvek kontaktovať spoločnosť, a to písomne na telefónnom čísle: +421-34 65 88 126
 • mailovej adrese :termobytr@stonline.sk alebo písomne na adrese: TERMOBYTR, spol. s r.o.,
  Obchodná 452/19A
  Dokument bude pravidelne aktualizovaný.
  V ďalšom texte sa dozviete najmä
  1 Kto je prevádzkovateľ osobných údajov dotknutej osoby?
  2 Čo je to spracúvanie osobných údajov a aké pojmy sú so spracúvaním spojené?
  3 Aké osobné údaje dotknutej osoby spracováva prevádzkovateľ?
  4 Na aké účely a akým spôsobom bude prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby spracovávať?
  5 Komu môžu byť osobné údaje dotknutej osoby odovzdané?
  6 Ako dlho bude prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby spracovávať?
  7 Aké má dotknutá osoba práva vo vzťahu k ochrane osobných údajov?

Ad 1 .) Kto je prevádzkovateľ osobných údajov dotknutej osoby ?

Prevádzkovateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je zodpovedná za ochranu a spracúvanie osobných údajov či
už v papierovej alebo elektronickej podobe
V zmysle zákona je prevádzkovateľom každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania
osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene. Prevádzkovateľ alebo konkrétne požiadavky na jeho
určenie môžu byť ustanovené v osobitnom predpise alebo medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika
viazaná, ak takýto predpis alebo táto zmluva ustanovuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov
Vzhľadom na uvedené prevádzkovateľ Je spoločnosť, ktorej boli osobné údaje poskytnuté, a ktorá určuje účel a
prostriedky spracovávania osobných údajov.

Zásady ochrany osobných údajov-klient

Strana 2 z 4

V tomto prípade sa jedná o našu spoločnosť TERMOBYTR, spol. s r.o., Obchodná 452/19A, IČO:
357849938, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I,odd. Sro, vložka č.
17640/B
Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracúva naša spoločnosť vo svojom
informačnom systéme ako prevádzkovateľ.
Na účely tohto oznámenia sú dotknutými osobami‘
• fyzické osoby, s ktorými má naša spoločnosť v rámci vykonávania správy bytových domov
uzavretú zmluvu o výkone správy (ďalej aj ako „ klienti“ ) ,
• zástupcovia klientov, fyzické osoby zastupujúce právnické osoby, fyzické osoby tvoriace
štatutárny orgán právnickej osoby, iné fyzické osoby, ktorých osobné údaje je nevyhnutné
spracúvať pri vykonávaní správy bytových domov

Ad 2.) Čo je to spracúvanie osobných údajov a aké pojmy sú so spracúvaním spojené?
Podľa zákona je za spracúvame osobných údajov považovaná spracovateľská operácia alebo súbor
spracovateľských operácii s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie,
zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie,
využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie.
obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo
neautomatizovanými prostriedkami.
Vzhľadom na uvedené je preto potrebné definovať niektoré použité pojmy
 osobný údaj – akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej
fyzickej osoby, napríklad (avšak nie len) meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo,
telefónne číslo, emailová adresa, IP adresa a pod
 dotknutá osoba – fyzická osoba, ku ktorej sa osobné údaje vzťahujú,
 spracúvanie osobných údajov – činnosť, ktorú prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ vykonáva s
osobnými údajmi,
 prevádzkovateľ – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá určuje účel a prostriedky
spracúvania osobných údajov: spracúvaním môže prevádzkovateľ poveriť sprostredkovatel i a,
 sprostredkovateľ – fyzická osoba alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo
iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje pre sprostredkovateľa v jeho mene,
 účel – dôvod, prečo prevádzkovateľ spracúva osobné údaje,
 osobitné kategórie osobných údajov – citlivý osobný údaj, ktorý má špecifický charakter, ako
napr. údaje o zdravotnom stave alebo biometrický údaj umožňujúci identifikáciu osoby,
 oprávnený záujem – záujem prevádzkovateľa alebo aj iného subjektu, z ktorého vyplýva potreba
spracúvania osobných údajov, ak prevažuje nad záujmami dotknutej osoby, napríklad keď je
dotknutá osoba klientom prevádzkovateľa,
 profilovanie – akékoľvek automatické spracúvanie osobných údajov, ktoré je používané s
cieľom vyhodnotiť konkrétne osobné podmienky,
 geolokalizačné údaje – údaje o geografickej polohe napríklad mobilného zariadenia alebo
počítača,
 sociodemografické údaje – Informácie štatistického charakteru, napríklad vek pohlavie,
vzdelanie,
 príjemca – fyzická osoba, právnická osoba, orgán verejnej moci alebo iný subjekt, ktorému sú
osobné údaje poskytované,
 plnenie – produkt resp. služba, ktorú ponúka spoločnosť v rámci predmetu svojho podnikania

Ad 3.) Aké osobné údaje dotknutej osoby spracováva prevádzkovateľ?

Prevádzkovateľ spracováva iba také osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na poskytnutie plnenia dotknutej
osobe, ako aj za účelom dodržania zákonných a zmluvných povinností, prípadne za účelom ochrany
oprávnených záujmov Prevádzkovateľ zhromažďuje osobné údaje o klientoch, ktorí majú záujem o
plnenie alebo ktorí dali súhlas na spracúvanie osobných údajov za určitým jasne špecifikovaným účelom

Zásady ochrany osobných údajov-klient

Strana 3 z 4

Špecifikácia kategórií osobných údajov.

 • Základné identifikačné údaje: napríklad meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa
  bydliska, číslo preukazu totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas) štátna príslušnosť, národnosť
  a podpis (v prípade fyzickej osoby – podnikateľa aj IČO a miesto podnikania)
 • Kontaktné údaje: napríklad e-mail, telefónne číslo, kontaktná adresa
 • Sociodemografické údaje: ide o štatistické údaje typu vek, pohlavie, rodinný stav, vzdelanie,
  zamestnanie, príjmy a výdavky, počty detí, počty osôb v domácnosti
 • Informácie o poskytovanom plnení: napríklad informácie o uzavretých zmluvách
 • Biometrické údaje. záznamy z kamerového systému
 • Záznamy telefonických hovorov alebo inej interakcie napr. emailová komunikácia. záznam z osobného
  rozhovoru
 • Geolokalizačné údaje. ide o geografické údaje z webového prehliadača počítača alebo z mobilných
  aplikácií
 • Transakčné údaje. informácie o platbách (povinných aj vykonaných, jednorazových a pravidelných a
  pod.)
  Naša spoločnosť zvyčajne spracúva osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia,
  adresa bydliska, e-mail, telefónne číslo, kontaktná adresa, číslo bankového účtu, informácie o platbách,
  videozáznam z kamerového systému, e-mailová komunikácia, záznam z osobného rozhovoru, (v prípade
  fyzickej osoby – podnikateľa aj IČO a miesto podnikania), kontakty na štatutárov právnických osôb v
  rozsahu: meno, priezvisko, titul, e-mail, telefónne číslo
  Ad 4.) Na aké účely a akým spôsobom bude prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby spracovávať?
  Všetky osobné údaje sú spracované zákonným a transparentným spôsobom a sú vyžadované len
  primerané, relevantné a potrebné údaje vo vzťahu k účelu spracovania.
  Osobné údaje získava spoločnosť:
 • priamo od dotknutej osoby pri uzatvorení, v priebehu trvania zmluvy a pri plnení zmluvy,
 • od iných osôb, ak je to nevyhnutné na plnenie záväzkov zo zmluvy alebo ak to vyžadujú právne
  predpisy,
 • z verejne dostupných registrov, zoznamov, evidencií a pod
  4 . 1 Spracúvanie bez potreby súhlasu
  4.1.1 . Spracúvanie na základe plnenia zákonnej povinnosti
  Spoločnosť spracúva osobné údaje aj na základe požiadaviek, ktoré jej ukladajú právne predpisy. Ide
  najmä o nasledovné zákon č. 1 82/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, Občiansky
  zákonník, Obchodný zákonník, zákon č 1 16/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov,
  Trestný poriadok, Trestný zákon, Civilný sporový poriadok, Civilný mimo sporový poriadok,
  Správny súdny poriadok, Správny poriadok, Zákon o priestupkoch, zákon č 250/2007 Z. z. o ochrane
  spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb o priestupkoch v znení
  neskorších predpisov, zákon č 395/2002 Z z. o archívoch a registratúrach, Zákonník práce a i.
  4.1.2. Spracúvanie na základe zmluvy
  Osobné údaje dotknutej osoby spoločnosť môže spracúvať aj na účely plnenia zmluvy, uzavretej
  medzi dotknutou osobou a spoločnosťou, pričom s takýmito údajmi sa pracuje najmä pri rokovaní o
  uzavretí zmluvy, zmene alebo spravovaní zmluvy, pri vykonaní plnenia podľa zmluvy a pod. V tomto
  prípade sú spracúvané osobné údaje len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na uzatvorenie a plnenie
  príslušnej zmluvy
  Pre tento účel je poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby úplne dobrovoľné, avšak zároveň aj
  nevyhnutné na uzavretie zmluvy a následné plnenie podľa zmluvy. Bez týchto údajov by nebolo
  objektívne možné zmluvu uzavrieť a plniť z nej vyplývajúce povinnosti a práva
  4.1.3 Spracúvanie na základe oprávnených záujmov
  Oprávneným záujmom spoločnosti je informovať dotknutú osobu o skutočnostiach týkajúcich sa
  uzavretej zmluvy spracúvať osobné údaje na účely prevencie a odhaľovania trestných činov
  obhajoba právnych nárokov
  4.1.4. Spracúvanie za účelom plnenia úloh vo verejnom záujme
  4.1.5. Spracúvanie za účelom zabezpečenia životne dôležitých záujmov dotknutej osoby
  4.2. Spracúvanie na základe súhlasu

Zásady ochrany osobných údajov-klient

Strana 4 z 4

Poskytnutý súhlas na konkrétne účely je daný dotknutou osobou, pričom musí byť dobrovoľný,
formulovaný jasne a jednoducho, jednoznačne odlíšiteľný, slobodný, konkrétny, informovaný a daný
za určitým účelom
Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti, teda to znamená, že
ho možno kedykoľvek odvolať
Odvolanie súhlasu má obsahovať nasledovné informácie

 • Kto odvolanie podáva (meno a priezvisko, adresu bydliska a dátum narodenia, aby bolo
  možné identifikovať, o koho sa jedná)
 • Komu dotknutá osoba odvolanie podáva
 • Informácia, že si dotknutá osoba výslovne neželá, aby boli jej údaje naďalej spracúvané
 • vlastnoručný podpis dotknutej osoby
  Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov, je možné zaslať iba v písomnej podobe, a to z
  dôvodu jednoznačného a preukázateľného vyjadrenia takejto vôle dotknutej osoby. a to
  TERMOBYTR, spol. s r.o., Obchodná 452/19A, 90638 Rohožník.
  Ad 5.) Komu môžu byť osobné údaje dotknutej osoby odovzdané ?

Osobné údaje dotknutej osoby bude spracovávať spoločnosť, jej zamestnanci, prípadne zmluvní partneri, najmä:
externí účtovníci: právnici; exekútori: poisťovne, bankové inštitúcie, spoločnosti vykonávajúce zber a spracovanie
údajov z určených meradiel; spoločnosti vykonávajúce havarijné zásahy, rekonštrukcie a opravy spoločných častí a
spoločných zariadení v bytových domoch, spoločnosti vykonávajúce servis, odborné prehliadky a odborné skúšky
vyhradených technických zariadení v bytových domoch. Osobné údaje môžu byť na uvedené účely odovzdané
prípadným subdodávateľom, aby pre spoločnosť vykonali ich spracovanie
Ad 6.) Ako dlho bude prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby spracovávať?
Vaše osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania záväzkového vzťahu medzi dotknutou osobou a spoločnosťou,
ako aj po dobu poskytovania plnenia spoločnosťou, alebo po ukončení zmluvného vzťahu a vysporiadaní všetkých
záväzkov plynúcich, či súvisiacich so zmluvou o výkone správy, budú uchovávané osobné údaje na nevyhnutne
potrebný čas, a to po dobu až 10 rokov, ktorá je vyžadovaná príslušnými právnymi predpismi (napr. zákon o
účtovníctve, zákon o archívoch a registratúrach alebo zákon o dani z pridanej hodnoty)
Pri nakladaní s osobnými údajmi aplikuje spoločnosť princíp minimalizácie, čo znamená, že len čo uplynie doba,
počas ktorej je povinná uchovávať osobné údaje, tak osobné údaje dotknutej osoby anonymizuje z databáz a
informačných systémov. Interná smernica spoločnosti týkajúca sa uchovávania osobných údajov zaisťuje, že
spoločnosť neuchováva informácie dlhšie, než je oprávnená alebo povinná

Ad 7.) Aké má dotknutá osoba práva vo vzťahu k ochrane osobných údajov ?

Spoločnosť prehlasuje, že osobné údaje sa zaväzuje spracúvať riadne, v súlade s platnou legislatívou a zabezpečovať
dodržiavanie pravidiel ich ochrany Práva dotknutej osoby sú nižšie vysvetlené, za účelom vytvorenia Jasnejšej
predstavy o ich obsahu. Pri spracúvaní osobných údajov môže dotknutá osoba uplatniť tieto práva:
1) Informácie o spracúvaní osobných údajov
Obsahom tejto Informácie sú najmä totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa, jeho zástupcu a prípadne
aj zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných
údajov, príjemca alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do
tretích krajín, doba uchovávania osobných údajov, oprávnení prevádzkovatelia, výpočet Vašich práv,
možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracúvaných osobných údajov, informácie,
či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.
2) Právo na prístup k osobným údajom
Dotknutá osoba má právo na potvrdenie, či jej osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, má právo na
prístup k informáciám o účeloch spracúvania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo
kategóriách príjemcov, dobu uchovávania osobných údajov, informácie o právach, o práve podať sťažnosť
Úradu pre ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k
automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do
tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Dotknutá osoba má právo na poskytnutie kópií spracúvaných
osobných údajov
3) Právo na opravu
Pokiaľ prevádzkovateľ spracúva údaje, ktoré sa v dobe spracúvania stali neaktuálnymi alebo nepresnými,
medzi práva dotknutej osoby patrí aj právo na aktualizáciu a opravu spracúvaných osobných údajov
4) Právo na výmaz ( právo byť zabudnutý)

Zásady ochrany osobných údajov-klient

Strana 5 z 4

V niektorých zákonom stanovených prípadoch je prevádzkovateľ povinný osobné údaje dotknutej osoby na
pokyn dotknutej osoby vymazať, Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu vyhodnoteniu, či sú
splnené podmienky, nakoľko môže trvať dôvod spracúvania, ktorý nepodlieha možnosti dotknutej osoby
požadovať ich výmaz. a to napríklad v prípadoch, kedy oprávnený záujem prevádzkovateľa ako titul
spracúvania osobných údajov prevažuje na záujmami a právami dotknutej osoby V tom prípade
prevádzkovateľ môže pokračovať v spracúvaní v nevyhnutnom rozsahu
Spoločnosť je povinná vymazať osobné údaje dotknutej osoby, ak
(i) už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované,
(ii) spracovanie je protiprávne,
(iii) vznesie dotknutá osoba námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne oprávnené dôvody pre
spracovanie, (iv) ukladá to prevádzkovateľovi zákonná povinnosť.
5) Právo na obmedzenie spracúvania
Dotknutá osoba má právo dožadovať sa spracúvania osobných údajov výhradne pre najnutnejšie zákonné
dôvody alebo žiadať, aby sa osobné údaje zablokovali. Právo na obmedzenie spracovania znamená aj právo
dotknutej osoby na obmedzenie spracovania osobných údajov na dobu vyriešenia akejkoľvek spornej otázky
ohľadne spracovania osobných údajov a to tak, že tieto údaje bude mať prevádzkovateľ len uložené a môže
ich použiť len z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov.
6) Právo na prenosnosť údajov
Dotknutá osoba môže požiadať prevádzkovateľa, aby poskytol jej osobné údaje inému prevádzkovateľovi
resp inej spoločnosti a prevádzkovateľ má povinnosť odovzdať osobné údaje dotknutej osoby v
zodpovedajúcom formáte požadovanému subjektu, pokiaľ v tom nebudú brániť žiadne zákonné ani iné
významné prekážky
7) Právo nam ietať a automatizované individuálne rozhodovanie
Právo namietať znamená, že dotknutá osoba môže namietať proti spracovaniu jej osobných údajov, ktoré
spracováva spoločnosť na určité účely, napr. priameho marketingu alebo z dôvodu oprávneného záujmu. Ak
vznesie dotknutá osoba námietku proti spracovaniu na účely priameho marketingu, nebudú jej osobné údaje
pre tieto účely spracovávané
Pokiaľ by dotknutá osoba zistila alebo sa len domnievala, že spracúvanie osobných údajov vykonáva
spoločnosť v rozpore s ochranou súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, má
právo vzniesť námietku u prevádzkovateľa
Námietku môže ďalej vzniesť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu
8) Právo pod ať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov
Dotknutá osoba sa môže kedykoľvek obrátiť s podnetom, či sťažnosťou vo veci spracúvania osobných
údajov na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom
Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO 36 064 220, tel. č : +421/2/3231 3220, webové
stránky https. // dataprotection.gov. sk/ uoou/
V prípade, že dotknutá osoba má záujem uplatniť niektoré z uvedených práv, prípadne ak má k informačnej povinnosti
akékoľvek otázky alebo pripomienky, môže sa kedykoľvek obrátiť na spoločnosť, a to telefónnom čísle: +421-34
65 88 126 – mailovej adrese :termobytr@stonline.sk alebo písomne na adrese: TERMOBYTR, spol.
s r.o., Obchodná 452/19A 90638 Rohožník

V Rohožníku , dňa 24 05.2018

Mgr. Maroš FRAŇO
konateľ spoločnosti